สถาปัตยกรรมเชิงตรรกะ

สังคม

รูปแบบส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานอุตสาหกรรมราล์ฟคิมบอลล์โดยวิธีการคลังสินค้าของข้อมูลเป็นกลุ่ม บริษัท ในเครือทั้งหมด marts ข้อมูลภายในองค์กร, กับข้อมูลที่เก็บไว้เสมอในรูปแบบมิติ.

รูปแบบการวิเคราะห์ควรจะยังคงที่จะพัฒนาเป็นความสามารถของเทคโนโลยีใหม่เป็นใช้ได้และจะเป็น “การเดินทาง” มากกว่าปลายทางสิ้น.

 

พูดใจของคุณ

*