Pohyblivý graf Príklad

Pohyblivý graf – A motion chart je dynamický bublinový graf, ktorý umožňuje efektívne a interaktívne skúmanie a vizualizáciu dát pozdĺžneho mnohorozmerné.

Pohyblivé grafy poskytujú mechanizmy pre mapovanie poradový, Nominálne a kvantitatívne veličiny na čase, 2D súradnicových osí, veľkosť, farby, piktogramy a vzhľad charakteristiky, ktoré uľahčujú interaktívne zobrazenie multidimenzionálne a časovým údajom.

motion chart example

Hovoríme Your Mind

*