એસક્યુએલ 2017 સર્વર – માઈક્રોસોફ્ટ પ્રકાશન લિનક્સ & આર પાયથોન ડેટા વિજ્ઞાન સાધનો સાથે કૃત્રિમ સર્વર

એસક્યુએલ 2017 – Microsoft announced in April 2017 that the next version of SQL Server RDBMS and Business Intelligence software is officially named SQL Server 2017 and made a new Community Technology Preview (CTP) available for download.

એસક્યુએલ 2017 BI Business Intelligence Artificial

એસક્યુએલ 2017 – referred to asSQL Server vNexthas been released in a series of CTPs since late last year.

The latest SQL Server 2017 Community Technology Preview 2.0 is the first production-quality preview of the upcoming offering, available for both Windows and Linux.

In this preview, we added a number of new capabilities, including the ability to run advanced analytics using Python in a parallelized and highly scalable way, the ability to store and analyse graph data, and other capabilities that help you manage SQL Server for high performance and up-time, including the Adaptive Query Processing family of intelligent database features and resumable online indexing,” the SQL Server team said in a blog post on April 17th 2017.

Microsoft have developed a range of new functionality for SQL 2017 mainly focused around the following key areas:

એસક્યુએલ 2017 – Industry-leading performance

Perform queries up to 100x faster than disk with in-memory columnstore, and transactions up to 30x faster with in-memory OLTP.

એસક્યુએલ 2017 – Improved Security

Use layers of protection, including innovative features such as encryption at rest and in motion, all from the least vulnerable database over the last seven years.

Data Science Microsoft SQL 2017 BIReal-time intelligence

Gain trans-formative insights with up to 1 million predictions per second using built-in Python and R integration, and get end-to-end mobile BI on any platform. This is a key area of extension into the fast growing Data Science, આગાહીયુક્ત પૃથ્થકરણ and Big Data arenas.

The inclusion of R and Python is a bonus for those organisation that have invested heavily in a Microsoft estate but also need to cater for growing demand for R Language and Python Data Science tool-sets.

Application Extensibility, anywhere

Build modern applications using any data, any language, any platform—on-premises and in the cloud.

Download SQL 2017

એસક્યુએલ 2017 is available for download અહીં

સારાંશ
લેખક રેટિંગ
1તારો1તારો1તારો1તારો1તારો
એકંદર રેટિંગ
5 પર આધારિત છે 2 મતો
સ Softwareફ્ટવેર નામ
એસક્યુએલ 2017
.પરેટિંગ સિસ્ટમ
વિન્ડોઝ
કિંમત
£200
Steve_Thomsan વિશે

સ્ટીવ અનુભવી વ્યાપાર ઇન્ટેલિજન્સ સલાહકાર અને ઉપર સાથે વ્યવસાયી છે 20 વર્ષ અનુભવ વ્યાપાર ઇન્ટેલિજન્સ શ્રેણી વિતરિત, ઍનલિટિક્સ અને બીગ ડેટા ઉકેલો. સ્ટીવ BI બજાર અને વિશાળ ઉદ્યોગ તાજેતરની પ્રવાહો અને ટેકનોલોજીનો વિશે વ્યાપક લખે.

તમારા મનની વાત બોલો

*