એસએપી વ્યાપાર Objects આવૃત્તિઓ

સામાજિક

એસએપી વ્યાપાર Objects આવૃત્તિઓ નીચે દર્શાવેલ છે

 • SAP Business Objects Business Intelligence 4.2 સર્વિસ પૅક 05 (Due for Release late 2017 )
 • SAP Business Objects Business Intelligence 4.2 સર્વિસ પૅક 04 (Released May 2017 ) – release includes
  • Virus Scan Integration
  • openSSL updates
  • X.509 Authentication
  • Security Updates
  • Rest Web Services
  • Fiori Styled BI Launchpad
  • NetWeaver Enterprise Portal
  • HANA SAML Test Connection
  • User Account Status
  • Document Instances
  • Inbox Limit number of documents
  • CMS DB Drive
  • Server Group Exclusivity
  • Search Enhancements
  • Promotion Management
  • Upgrade Management
  • Installer
 • SAP Business Objects Business Intelligence 4.2 સર્વિસ પૅક 03 ( સપ્ટેમ્બરના રોજ રીલિઝ 2016 )
 • SAP Business Objects Business Intelligence 4.2 ( 18 મે પ્રકાશિત -2016 )
 • SAP Business Objects Business Intelligence 4.1 ( પર પ્રકાશિત 23- નવે -2013 )
 • SAP Business Objects Business Intelligence 4.0 ( 16-Sep-2011 પ્રકાશિત )
 • એસએપી વ્યાપાર Objects ઈલેવન R3.0
 • એસએપી વ્યાપાર Objects ઈલેવન R3.1
 • વ્યાપાર Objects XI.R1
 • વ્યાપાર Objects ઈલેવન R2 ને
 • વ્યાપાર Objects 6.x
 • વ્યાપાર Objects 5.x
 • વ્યાપાર Objects 4.x
 • વ્યાપાર Objects 3.x

એસએપી વ્યાપાર Objects વ્યાપાર ઇન્ટેલિજન્સ પ્લેટફોર્મ 4.1 (જાન્યુઆરી તરીકે 2014) for SAP Business Objects Versions

વ્યાપાર વસ્તુઓ

એસએપી BI વ્યાપાર Objects 4.0
ઉત્પાદન આવૃત્તિ:
ઈલેવન 4.0 અને બિલ્ડ: 565 –> એસએપી BI BusObjects 4.0 SP02 પેચ 12
આવૃત્તિ 14.04 અને બિલ્ડ 738 –> એસએપી BI BusObjects 4.0 કોઈ પેચ SP4
આવૃત્તિ 14.04 અને બિલ્ડ 855 –> એસએપી BI BusObjects 4.0 SP4 પેચ 5

વ્યાપાર Objects ઈલેવન 3.1 SP6
12.6.0.1596 –> ઈલેવન 3.1 SP6

વ્યાપાર Objects ઈલેવન 3.1 SP5
12.5.0.1190 –> ઈલેવન 3.1 SP5
12.5.3.1475 –> ઈલેવન 3.1 SP5 FP3
12.5.4.1599 –> ઈલેવન 3.1 SP5 FP4
12.5.4.1600 –> ઈલેવન 3.1 SP5 ખાસ સુધારો (એક ગ્રાહક c3_calc.dll માટે)
12.5.5.1710 –> ઈલેવન 3.1 SP5 FP5

વ્યાપાર Objects ઈલેવન 3.1 SP4
12.4.0.966 –> ઈલેવન 3.1 SP4
12.4.1.1188 –> ઈલેવન 3.1 SP4 + FP 4.1

વ્યાપાર Objects ઈલેવન 3.1 SP3
12.3.0.601 –> ઈલેવન 3.1 SP3
12.3.1.684 –> ઈલેવન 3.1 + SP3 + FP3.1
12.3.2.753 –> ઈલેવન 3.1 + SP3 + FP3.2
12.3.3.812 –> ઈલેવન 3.1 + SP3 + FP3.3
12.3.4.895 –> ઈલેવન 3.1 + SP3 + FP3.4
12.3.5.925 –> ઈલેવન 3.1 + SP3 + FP3.5
12.3.6.1006 –> ઈલેવન 3.1 + SP3 + FP3.6

વ્યાપાર Objects ઈલેવન 3.1 SP2
12.2.0.290 –> ઈલેવન 3.1 + SP2
12.2.1.412 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.1
12.2.2.441 અથવા 12.2.2.453 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.2
12.2.3.467 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.3
12.2.4.507 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.4
12.2.5.537 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.5
12.2.6.567 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.6
12.2.7.598 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.7
12.2.8.638 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.8
12.2.9.698 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.9
12.2.10.810 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.10

વ્યાપાર Objects ઈલેવન 3.1
12.1.0.882 –> ઈલેવન 3.1
12.1.1.957 –> FP1.1
12.1.2.996 –> FP1.2
12.1.3.1028 –> FP1.3
12.1.4.1068 –> FP1.4
12.1.5.1096 –> FP1.5
12.1.6.1116 –> FP1.6
12.1.7.1144 –> FP1.7
12.1.8.1176 –> FP1.8
12.1.9.1290 –> FP1.9
12.1.10.1390 –> FP1.10
12.1.11.1454 –> FP1.11

વ્યાપાર Objects ઈલેવન 3.0
12.0.0.683.વ્યાપાર ObjectsE_Titan_RTM –> ઈલેવન 3.0
12.0.0.796.વ્યાપાર ObjectsE_Titan_FP_RTM_REL –> FP 1
12.0.0.840.વ્યાપાર ObjectsE_Titan_FP_RTM_REL –> FP 2
12.0.3.900 વ્યાપાર ObjectsE_Titan_FP_RTM_REL –> FP 3

વ્યાપાર Objects ઈલેવન R2 ને
11.5.0.313 –> આરટીએમના આગમન
11.5.3.417 –> એસપી 1 માં વધારવામાં
11.5.7.608 –> MHF1
11.5.7.682 –> CHF13
11.5.7.723 –> CHF14
11.5.7.770 –> CHF15
11.5.7.811 –> CHF16
11.5.7.852 –> CHF17
11.5.7.1048 –> CHF20
11.5.8.826 –> SP2
11.5.8.826 –> FP2.1
11.5.8.939 –> FP2.2
11.5.8.963 –> FP2.3
11.5.8.998 –> FP2.4
11.5.8.1030 –> FP2.5
11.5.8.1061 –> FP2.6
11.5.8.1111 –> FP2.7
11.5.8.1187 –> FP2.8
11.5.8.1237 –> FP2.9
11.5.9.1076 –> SP3
11.5.9.1101 –> FP3.1
11.5.9.1138 –> FP3.2
11.5.9.1176 –> FP3.3
11.5.9.1202 –> FP3.4
11.5.9.1227 –> FP3.5
11.5.9.1265 –> FP3.6
11.5.9.1330 –> FP3.7
11.5.9.1378 –> FP3.8
11.5.9.1449 –> FP3.9
11.5.10.1263 –> SP4
11.5.10.1298 –> FP4.1
11.5.10.1322 –> FP4.2
11.5.10.1358 –> FP4.3
11.5.10.1404 –> FP4.4
11.5.10.1426 –> FP4.5
11.5.10.1460 –> FP4.6
11.5.10.1491 –> FP4.7
11.5.10.1554 –> FP4.8
11.5.10.1619 –> FP4.9
11.5.10.1681 –> FP4.10
11.5.10.1765 –> FP4.11
11.5.10.1854 –> FP4.12
11.5.11.1470 –> SP5
11.5.11.1545 –> FP 5.1
11.5.11.1578 –> FP 5.2
11.5.11.1610 –> FP 5.3
11.5.11.1639 –> FP 5.4
11.5.11.1673 –> FP 5.5
11.5.11.1732 –> FP 5.6
11.5.11.1797 –> FP 5.7
11.5.11.1856 –> FP 5.8
11.5.12.1838 –> SP6

એસએપી વ્યાપાર Objects આવૃત્તિઓ

આરટીએમના આગમન = બજારમાં પ્રકાશન (પ્રથમ પ્રકાશન, કોઈપણ પેચો વગર).
MHF = માસિક હોટ ફિક્સ.
CHF = જટિલ હોટ ફિક્સ.
એસપી = સર્વિસ પેક.
FP = ફિક્સ પૅક.

Summary
software image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 4 votes
Software Name
SAP Business Objects
Operating System
Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS, Linux, Web browser (OS agnostic), Windows 2000, Windows 8
Software Category
વ્યાપાર ઇન્ટેલિજન્સ
Price
USD $21 (Cloud)
Landing Page
Isobella ફ્રાન્ક્સ વિશે

હું ટેકનોલોજી ગીક અને નવી ટેકનોલોજી દ્વારા આકર્ષાયા છું. હું આઇટી અને ટેક્નોલોજી બ્લોગ્સ અને સમાચાર સાઇટ્સ એક નંબર પર એક મહેમાન લેખક તરીકે લખી.

તમારા મનની વાત બોલો

*