એસએપી વ્યાપાર Objects આવૃત્તિઓ

Social

એસએપી વ્યાપાર Objects આવૃત્તિઓ નીચે દર્શાવેલ છે

 • SAP Business Objects Business Intelligence 4.2 સર્વિસ પૅક 05 (Due for Release late 2017 )
 • SAP Business Objects Business Intelligence 4.2 સર્વિસ પૅક 04 (Released May 2017 ) – release includes
  • Virus Scan Integration
  • openSSL updates
  • X.509 Authentication
  • Security Updates
  • Rest Web Services
  • Fiori Styled BI Launchpad
  • NetWeaver Enterprise Portal
  • HANA SAML Test Connection
  • User Account Status
  • Document Instances
  • Inbox Limit number of documents
  • CMS DB Drive
  • Server Group Exclusivity
  • Search Enhancements
  • Promotion Management
  • Upgrade Management
  • Installer
 • SAP Business Objects Business Intelligence 4.2 સર્વિસ પૅક 03 ( સપ્ટેમ્બરના રોજ રીલિઝ 2016 )
 • SAP Business Objects Business Intelligence 4.2 ( 18 મે પ્રકાશિત -2016 )
 • SAP Business Objects Business Intelligence 4.1 ( પર પ્રકાશિત 23- નવે -2013 )
 • SAP Business Objects Business Intelligence 4.0 ( 16-Sep-2011 પ્રકાશિત )
 • એસએપી વ્યાપાર Objects ઈલેવન R3.0
 • એસએપી વ્યાપાર Objects ઈલેવન R3.1
 • વ્યાપાર Objects XI.R1
 • વ્યાપાર Objects ઈલેવન R2 ને
 • વ્યાપાર Objects 6.x
 • વ્યાપાર Objects 5.x
 • વ્યાપાર Objects 4.x
 • વ્યાપાર Objects 3.x

એસએપી વ્યાપાર Objects વ્યાપાર ઇન્ટેલિજન્સ પ્લેટફોર્મ 4.1 (જાન્યુઆરી તરીકે 2014) for SAP Business Objects Versions

વ્યાપાર વસ્તુઓ

એસએપી BI વ્યાપાર Objects 4.0
ઉત્પાદન આવૃત્તિ:
ઈલેવન 4.0 અને બિલ્ડ: 565 –> એસએપી BI BusObjects 4.0 SP02 પેચ 12
આવૃત્તિ 14.04 અને બિલ્ડ 738 –> એસએપી BI BusObjects 4.0 કોઈ પેચ SP4
આવૃત્તિ 14.04 અને બિલ્ડ 855 –> એસએપી BI BusObjects 4.0 SP4 પેચ 5

વ્યાપાર Objects ઈલેવન 3.1 SP6
12.6.0.1596 –> ઈલેવન 3.1 SP6

વ્યાપાર Objects ઈલેવન 3.1 SP5
12.5.0.1190 –> ઈલેવન 3.1 SP5
12.5.3.1475 –> ઈલેવન 3.1 SP5 FP3
12.5.4.1599 –> ઈલેવન 3.1 SP5 FP4
12.5.4.1600 –> ઈલેવન 3.1 SP5 ખાસ સુધારો (એક ગ્રાહક c3_calc.dll માટે)
12.5.5.1710 –> ઈલેવન 3.1 SP5 FP5

વ્યાપાર Objects ઈલેવન 3.1 SP4
12.4.0.966 –> ઈલેવન 3.1 SP4
12.4.1.1188 –> ઈલેવન 3.1 SP4 + FP 4.1

વ્યાપાર Objects ઈલેવન 3.1 SP3
12.3.0.601 –> ઈલેવન 3.1 SP3
12.3.1.684 –> ઈલેવન 3.1 + SP3 + FP3.1
12.3.2.753 –> ઈલેવન 3.1 + SP3 + FP3.2
12.3.3.812 –> ઈલેવન 3.1 + SP3 + FP3.3
12.3.4.895 –> ઈલેવન 3.1 + SP3 + FP3.4
12.3.5.925 –> ઈલેવન 3.1 + SP3 + FP3.5
12.3.6.1006 –> ઈલેવન 3.1 + SP3 + FP3.6

વ્યાપાર Objects ઈલેવન 3.1 SP2
12.2.0.290 –> ઈલેવન 3.1 + SP2
12.2.1.412 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.1
12.2.2.441 અથવા 12.2.2.453 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.2
12.2.3.467 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.3
12.2.4.507 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.4
12.2.5.537 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.5
12.2.6.567 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.6
12.2.7.598 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.7
12.2.8.638 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.8
12.2.9.698 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.9
12.2.10.810 –> ઈલેવન 3.1 + SP2 + FP2.10

વ્યાપાર Objects ઈલેવન 3.1
12.1.0.882 –> ઈલેવન 3.1
12.1.1.957 –> FP1.1
12.1.2.996 –> FP1.2
12.1.3.1028 –> FP1.3
12.1.4.1068 –> FP1.4
12.1.5.1096 –> FP1.5
12.1.6.1116 –> FP1.6
12.1.7.1144 –> FP1.7
12.1.8.1176 –> FP1.8
12.1.9.1290 –> FP1.9
12.1.10.1390 –> FP1.10
12.1.11.1454 –> FP1.11

વ્યાપાર Objects ઈલેવન 3.0
12.0.0.683.વ્યાપાર ObjectsE_Titan_RTM –> ઈલેવન 3.0
12.0.0.796.વ્યાપાર ObjectsE_Titan_FP_RTM_REL –> FP 1
12.0.0.840.વ્યાપાર ObjectsE_Titan_FP_RTM_REL –> FP 2
12.0.3.900 વ્યાપાર ObjectsE_Titan_FP_RTM_REL –> FP 3

વ્યાપાર Objects ઈલેવન R2 ને
11.5.0.313 –> આરટીએમના આગમન
11.5.3.417 –> એસપી 1 માં વધારવામાં
11.5.7.608 –> MHF1
11.5.7.682 –> CHF13
11.5.7.723 –> CHF14
11.5.7.770 –> CHF15
11.5.7.811 –> CHF16
11.5.7.852 –> CHF17
11.5.7.1048 –> CHF20
11.5.8.826 –> SP2
11.5.8.826 –> FP2.1
11.5.8.939 –> FP2.2
11.5.8.963 –> FP2.3
11.5.8.998 –> FP2.4
11.5.8.1030 –> FP2.5
11.5.8.1061 –> FP2.6
11.5.8.1111 –> FP2.7
11.5.8.1187 –> FP2.8
11.5.8.1237 –> FP2.9
11.5.9.1076 –> SP3
11.5.9.1101 –> FP3.1
11.5.9.1138 –> FP3.2
11.5.9.1176 –> FP3.3
11.5.9.1202 –> FP3.4
11.5.9.1227 –> FP3.5
11.5.9.1265 –> FP3.6
11.5.9.1330 –> FP3.7
11.5.9.1378 –> FP3.8
11.5.9.1449 –> FP3.9
11.5.10.1263 –> SP4
11.5.10.1298 –> FP4.1
11.5.10.1322 –> FP4.2
11.5.10.1358 –> FP4.3
11.5.10.1404 –> FP4.4
11.5.10.1426 –> FP4.5
11.5.10.1460 –> FP4.6
11.5.10.1491 –> FP4.7
11.5.10.1554 –> FP4.8
11.5.10.1619 –> FP4.9
11.5.10.1681 –> FP4.10
11.5.10.1765 –> FP4.11
11.5.10.1854 –> FP4.12
11.5.11.1470 –> SP5
11.5.11.1545 –> FP 5.1
11.5.11.1578 –> FP 5.2
11.5.11.1610 –> FP 5.3
11.5.11.1639 –> FP 5.4
11.5.11.1673 –> FP 5.5
11.5.11.1732 –> FP 5.6
11.5.11.1797 –> FP 5.7
11.5.11.1856 –> FP 5.8
11.5.12.1838 –> SP6

એસએપી વ્યાપાર Objects આવૃત્તિઓ

આરટીએમના આગમન = બજારમાં પ્રકાશન (પ્રથમ પ્રકાશન, કોઈપણ પેચો વગર).
MHF = માસિક હોટ ફિક્સ.
CHF = જટિલ હોટ ફિક્સ.
એસપી = સર્વિસ પેક.
FP = ફિક્સ પૅક.

Summary
software image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 4 votes
Software Name
SAP Business Objects
Operating System
Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS, Linux, Web browser (OS agnostic), Windows 2000, Windows 8
Software Category
વ્યાપાર ઇન્ટેલિજન્સ
Price
USD $21 (Cloud)
Landing Page
About Isobella Franks

I am a technology geek and fascinated by new technologies. I write as a guest author on a number of IT and technology blogs and news sites.

Speak Your Mind

*