ક્રેડિટ્સ

This website has been developed by Titanium Consulting વેબ ડિઝાઇન લન્ડન using our extensive વર્ડપ્રેસ કન્સલ્ટિંગ expertise.

As a London Web Design agency we can provide everything you need to get your business online including Website Design, શોધ એન્જિન ઓપ્ટિમાઈઝેશન ઇ કોમર્સ, Blog Design, વર્ડપ્રેસ વેબ ડિઝાઇન, Email Campaigns and Internet Marketing. We also provide Web Design Watford.

Titanium Consulting also offer a variety of WordPress Consulting and વર્ડપ્રેસ વેબ ડિઝાઇન services to help you leverage this free platform to bring your website visibility and high search engine ranking.

અમે એક પ્લેટફોર્મ તરીકે વર્ડપ્રેસ પ્રેમ, so much so that we even build our own sites using WordPress and we consider ourselves to be experienced વર્ડપ્રેસ કન્સલ્ટન્ટ્સ and have also implemented a number of વર્ડપ્રેસ ઇન્ટ્રાનેટ solutions to a variety of organisations.

WordPress is an ideal platform for a school website, school intranet or education website and we are able to offer some highly competitive packages since you don’t have to pay for expensive software or “high end” website design to have a great looking school website. We also have an excellent track record in School Website Design, વર્ડપ્રેસ આધાર and are experienced WordPress Consultants

સોફ્ટવેર કામગીરી પરીક્ષણ services for WordPress to help prevent performance problems by detecting bottlenecks before a system deployment or upgrade. પ્રદર્શન પરીક્ષણ સોફ્ટવેર helps you test a broad range of applications, વર્ડપ્રેસ સહિત, વેબ 2.0, ERP / CRM, અને વારસો કાર્યક્રમો ઓળખવા માટે મદદ કરે છે અને કામગીરી અવરોધો ઘટાડવા અને જીવંત જતાં પહેલાં એન્ડ-ટુ-એન્ડ સિસ્ટમ પ્રભાવ એક ચોક્કસ ચિત્ર મેળવવા, so you can verify that applications meet specified એપ્લિકેશન કામગીરી પરીક્ષણ requirements and avoid issues in production.

There are many benefits and functionality of performance testing tools to ensure that your WordPress installation is fit for purpose and this can be combined with Hardware performance testing is to ensure that the underlying infrastructure is able to support the load and volumes that the application layer requests.

બધા ઉત્પાદન નામો, લોગો, અને બ્રાન્ડ તેમના સંબંધિત માલિકોની મિલકત છે. બધા કંપની, આ વેબસાઇટ ઉપયોગમાં ઉત્પાદન અને સેવા નામો ઓળખ હેતુઓ માટે છે. આ નામોના ઉપયોગની, લોગો, અને બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ સૂચિત નથી કરતો.