• વ્યાપાર ઇન્ટેલિજન્સ લાભો – what is your BI Business Case?
  • Motion Chart Example
  • વ્યાપાર ઇન્ટેલિજન્સ કોમ્પીટન્સી કેન્દ્ર
  • વ્યાપાર ઍનલિટિક્સ

મેઘ આધારિત BI સાધનો

business intelligence

Cloud Based BI Tools are increasing rapidly in popularity - many vendors have moved to provide cloud SaaS based BI solutions. and toolsets to meet the[Read More...]

What is Business Intelligence

BI Tools

Business intelligence, or BI, is an umbrella term that refers to a variety of software applications used to analyze an organization’s raw data. … [Read More...]

ગાર્ટનર મેજિક ક્વોડ્રેન્ટ BI 2017

Big Data Hadoop

Gartner Magic Quadrant Business Intelligence has been released. BI પ્લેટફોર્મ હવે ત્રણ કોર પરિમાણો સમગ્ર વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, BI ઍનલિટિક્સ, … [Read More...]