પાવર BI DAX

પાવર બાય ડેક્સ

પાવર BI DAX - ડીએક્સ એ ફંક્શન્સનું જૂથ છે, ઓપરેટરો, and constants that can be used in a formula and expression or simply to calculate and return[Read More...]

What is Business Intelligence

BI ટૂલ્સ

Business intelligence, or BI, is an umbrella term that refers to a variety of software applications used to analyze an organization’s raw data. … [Read More...]

એસક્યુએલ 2020 પ્રસારણ તારીખ

એઝ્યુર સિનેપ્સ સેલિટિક્સ

એસક્યુએલ 2020 અંતમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે 2020 કદાચ નવેમ્બર / ડિસેમ્બર 2020. Also named SQL2020 and SQL Server 16.0 (not to be confused with SQL[Read More...]